30
August
2021

Probiotica: het patiëntenperspectief

Retrospectief onderzoek naar patiëntervaringen toont toegevoegde waarde van probiotica en biedt inzichten voor de praktijk.

De belangstelling voor probiotica is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Niet alleen onder wetenschappers, maar ook onder consumenten en zorgprofessionals. De duizenden onderzoeken met probiotica die jaarlijks gepubliceerd worden (de afgelopen drie jaar waren dat er rond de 4.000 per jaar) geven een steeds beter beeld van hoe bepaalde probiotica ingezet kunnen worden om de gezondheid te ondersteunen. De stap naar implementatie in de praktijk is echter soms nog moeilijk. Succesvolle implementatie van probiotica in de dagelijkse praktijk hangt namelijk mede af van de mate waarin zij voorzien in specifieke behoeften van de gebruiker. Deze behoeften komen voort uit verschillende klachten, die ook de kwaliteit van leven behoorlijk kunnen beïnvloeden. Om een groter maatschappelijk draagvlak te krijgen voor probiotica is het van belang om, naast de effecten op meer klinische eindpunten, ook helder te krijgen wat de meerwaarde is van probiotica voor de gebruiker.

Retrospectief onderzoek naar gebruikservaring met probiotica

In samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam en CR2O heeft Winclove een retrospectief onderzoek gedaan naar de ervaring van gebruikers van vier van zijn indicatiespecifieke probiotische formuleringen. In dit onderzoek is gekeken naar de impact van probiotica op de kwaliteit van leven, ernst en frequentie van maag-darmklachten, en de consistentie en frequentie van de ontlasting.

Analyse datasets

Zorgprofessionals kunnen bij Winclove een zogenaamd startpakket met 14 zakjes probiotica aanvragen voor 4 verschillende formuleringen. Dit is bij drie formuleringen voldoende voor 2 weken probioticagebruik, en bij de vierde voor 7 dagen. Bij deze startpakketten werd tussen 2015 en 2019 een ‘dagboekje’ meegestuurd waarin bijgehouden kon worden welke klachten men ervoer en in welke mate de kwaliteit van leven werd beïnvloed, en vervolgens wat het effect van probiotica hierop was na 14 dagen gebruik. In totaal zijn er 584 dagboekjes teruggestuurd. Deze dagboekjes dienden als dataset voor het gebruikersonderzoek en zijn geanalyseerd door onderzoeksorganisatie CR2O en VU/Athena Instituut.

Probiotische formuleringen

De vier probiotische formuleringen zijn indicatiespecifiek samengesteld. Dat wil zeggen dat de combinatie van bacteriën specifiek is afgestemd en wetenschappelijk onderzocht op een bepaalde aandoening. Voor dit onderzoek werden zowel de uitkomsten van alle vier de formuleringen samen (dus productonafhankelijk) geanalyseerd, als voor elke formulering apart, en voor zeven specifieke subgroepen (product-indicatiecombinaties).

Algemeen effect probiotica: Afname maag-darmklachten

De algemene resultaten laten positieve effecten zien op meer aspecten van de gezondheid dan die waarvoor de formuleringen aanvankelijk ontwikkeld en op onderzocht zijn. Zo is er sprake van significante verbetering van zowel veel voorkomende maag-darmklachten als de kwaliteit van leven.

Verbetering ontlasting

Daarnaast werden veranderingen in de consistentie en frequentie van de ontlasting geanalyseerd. Deze zijn gemeten op basis van de Bristol Stool Scale. Bij zowel de groep die last had van obstipatie als degenen die last hadden van diarree leidde probioticagebruik tot verbetering van het ontlastingpatroon.

Invloed op de kwaliteit van leven

In de vragenlijsten werd ook gevraagd naar de mogelijke invloed van probiotica op verschillende aspecten van de kwaliteit van leven. Opvallend was dat de gebruikers een verbetering rapporteerden op de verschillende aspecten van de kwaliteit van leven. De opvallendste verbetering, onafhankelijk van formulering of indicatie, was de hoeveelheid energie die men had. De sterkste toename van energieniveau werd gevonden in mensen die probiotica gebruikten bij chronische aandoeningen zoals IBD.

Algemene indruk van het effect van probiotica

Tot slot is ook gekeken wat de algemene indruk is van de effectiviteit van probiotica. Bijna de helft van de deelnemers gaf aan dat zij een positief effect ervaarden op de klachten waarvoor zij het probioticum gebruikten. Een klein aantal gaf aan een positief effect te merken op andere gezondheidsklachten. Een kwart van de mensen merkte geen of nauwelijks effect tijdens of na de 14 dagen probioticagebruik.

Conclusie

Dit onderzoek biedt waardevolle inzichten in het effect (zowel wat voor effect als hoe groot) van probiotica op de gezondheid. Het biedt gebruikers en zorgprofessionals een realistisch beeld van wat er van probioticagebruik verwacht kan worden. Daarnaast maakt het duidelijk welke uitkomstmaten voor patiënten belangrijk zijn. Dergelijke onderzoeken naar de beleving van de patiënt zijn bovendien relevant in een tijdperk waarin men geacht wordt meer verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen gezondheid en waarin veel mensen zelf op zoek gaan naar oplossingen voor specifieke gezondheidsklachten. Ook kunnen deze onderzoeken nuttige aanknopingspunten bieden voor verder (klinisch) onderzoek.

4
January
2021

Kwaliteit van leven

probiotica

Moe

darmen