Disclaimer

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld en wordt met grote zorg gereviseerd. De inhoud van deze websites is uitsluitend bedoeld ter informatie. De informatie en gegevens op de websites worden gegeven op basis van “zoals het is” en “zoals ter beschikking gesteld”.

Winclove Probiotics B.V. aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor het gebruik van deze informatie en gegevens; het geeft generlei garanties of toezeggingen, hetzij uitdrukkelijk, hetzij stilzwijgend (voor zover wettelijk toegestaan), betreffende de informatie, de gegevens of de materialen op de website, inclusief – maar niet gelimiteerd tot - garanties, toezeggingen en/of uitspraken over de kwaliteit, de geschiktheid voor een bepaald doel en/of  de verenigbaarheid en/of de risico’s van het gebruik in samenhang met gebruik va n andere middelen.

Winclove Probiotics B.V. verwijst op de website ook naar sites van derden. Hoewel deze links met grote zorgvuldigheid zijn geselecteerd, kan Winclove Probiotics B.V. geen verantwoordelijkheid nemen en aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud van deze site en mogelijke gevolgen die uit dit gebruik voortvloeien.

Copyright

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Winclove Probiotics B.V., tenzij anders aangegeven. Zonder expliciete schriftelijke toestemming is het niet toegestaan om deze merken te gebruiken.

De inhoud van de website mag op generlei wijze gekopieerd, heruitgeven, gedownload, geplaatst, uitgezonden, verzonden, publiek toegankelijk gemaakt worden, of anderszins gebruikt worden, behalve voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. De zorgprofessional stemt er tevens mee in om niets van de inhoud van de website aan te passen, te wijzigen of hier een afgeleide bewerking van te maken, behalve voor zijn/haar persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Voor al het andere gebruik van de inhoud van de website is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Winclove Probiotics B.V. nodig.

Tevens stemt de gebruiker ermee in om de website uitsluitend te gebruiken voor wettelijk toegestane doeleinden en op een wijze die geen schade berokkent aan, of inbreuk pleegt op, de rechten van Winclove Probiotics B.V. of enige derde of gebruiker. Verboden handelingen zijn onder meer, maar niet beperkt tot, het aanvallen, of leed of overlast veroorzaken bij een ander, het verzenden van onwettige, ongepaste, obscene of beledigende onderwerpen, het verstoren van de normale stroom van de dialoog op de website, het plaatsen of uploaden van bestanden die virussen bevatten die schade kunnen berokkenen aan Winclove Probiotics B.V. en aan enige derde of gebruiker.